logo

Terms and conditions

ARTIKEL 1 – Introductie
Welkom bij www.hidden-vintage.com (de “Website”).
Deze gebruiksvoorwaarden (de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn met ingang van 01-02-2017 van toepassing op ieder gebruik van de website Hidden-Vintage.com (de “Website”) (zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie) op alle diensten die door Hidden Vintage (hierna te noemen: HV) worden aangeboden en op alle overeenkomsten die HV aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.
Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. HV raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een “Gebruiker”) aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. HV kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

ARTIKEL 2 – Identiteit van de ondernemer
Hidden Vintage B.V., statutaire zetel te Amsterdam.

E-mailadres: info@hiddenvintage.com
KvK-nummer: 67083188
BTW-identificatienummer: 856823119
Bankrekeningnummer: NL27 RABO 03157086 70

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit;
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
− de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten;
− de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese economische ruimte waar deze is toegekend;
− een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

ARTIKEL 3 – Minderjarigen
De diensten van HV zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

ARTIKEL 4 – Niet toegestaan gebruik van de Website
De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Advertentie plaatsen op de Website (“Aanbieders”) (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Aanbieders te benaderen voor het aanbieden of kopen van eigen producten en/of diensten.
Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van HV. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van HV is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.
Tenzij HV daarvoor toestemming heeft gegeven, is het niet toegestaan om Advertenties op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de inlog methode en door middel van betaling.
Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij HV daarvoor toestemming heeft gegeven.

ARTIKEL 5 – Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door HV.
Voor het melden van illegale activiteiten en of beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u ons een email te sturen. Klachten omtrent oplichting en dergelijke kunt u per email doen.
Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. HV kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:
a. HV kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van HV of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker; en
b. HV kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.
HV kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan HV binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

ARTIKEL 6 – Geen garantie
Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.

ARTIKEL 7 – Beperking aansprakelijkheid HV
Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
(i) gebruik van de diensten van HV;
(ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
(iii) onjuiste informatie op de Website;
(iv) afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website of van de aanbieders; of
(v) wijzigingen in de diensten van HV of wijzigingen in of op de Website.

ARTIKEL 8 – Wijzigingen van de diensten en de Website
HV kan de Website of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Tevens kunnen wij te allen tijde onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

ARTIKEL 9 – Klachtenregeling
Klachten over de dienstverlening van HV kunt u indienen door middel van email. Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend.

ARTIKEL 10 – Overeenkomst
Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen HV en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van HV en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn, tenzij het geschil is voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken.

ARTIKEL 11 – Regels plaatsen advertenties
1) HV is een bemiddelend platform.
2) HV is een platform waar een Adverteerder Advertenties kan plaatsen en een Gebruiker deze Advertenties kan bekijken.
3) HV is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.
4) Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op de Website:
Advertenties die door een Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.
Het opmaken van een Advertentie:
a. In iedere Advertentie mag maar één concrete kast worden aangeboden.
b. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
c. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
d. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op de Website online/ geplaats te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.
Advertentie inhoud die niet is toegestaan:
e. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
f. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
g. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf.
h. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product.
i. Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.
j. Geen inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden
k. inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij;
l. inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst.
m. inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij; en
n. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden.

5) Het plaatsen van een Advertentie
Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de Website. Voordat een Adverteerder een Advertentie kan plaatsen dient hij eerst in te loggen.
a. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een [url] of een gedeelte van een [url] bevat.
b. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties.
c. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de website een Advertentie aanmaken. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de “Advertentieovereenkomst”) tussen HV en de Adverteerder bij tot stand. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen.

ARTIKEL 12 – Wij geven geen garanties
12.1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van de Advertentie, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. HV geeft daarover geen garantie.
12.2. HV kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

ARTIKEL 13 – Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid HV
13.1. Iedere Gebruiker vrijwaart HV voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
i. het aangaan van een overeenkomst op basis van een Advertentie;
ii. het gebruik van via de Website gekochte producten;
iii. het lijden van schade door de bemiddeling van HV; en
iv. het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van de) Advertentie en/of het geleverde product.

ARTIKEL 14 – Levering en uitvoering
1. HV zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Adverteerder aan HV kenbaar heeft gemaakt.
3. In geval van ontbinding zal de ondernemer het bedrag dat de Adverteerder betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

ARTIKEL 15 – Betaling
1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de Adverteerder verschuldigde bedragen direct te worden voldaan.
2. Om een kast aan te bieden tijdens de open kastendag dient de Adverteerder vooraf een bedrag (van EUR 3,00) over te maken aan HV.

ARTIKEL 16 – Klachtenregeling
1. HV beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij HV, nadat de Adverteerder de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij HV ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door HV binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Adverteerder een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
Laatst gewijzigd 1 februari 2017

Ontworpen en ontwikkeld in WordPress door Internetbureau Jun-E-Jay